สื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่อง ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา  

การคิดเชิงออกแบบ (อังกฤษ: design thinking) เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ (user-centered) และมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์

ช่องทางการเข้าถึงสื่อ ที่ตรงกับการจัดการเรียนรู้